Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Współadministratorem1Państwa danych osobowych jest Grupa TAURON2.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
a. adres poczty elektronicznej: tok.iod@tauron.pl,
b. adres korespondencyjny: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.   

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnione nam dane w związku z przeglądaniem stron www oraz z korzystaniem z naszych serwisów będą przetwarzane w następujących celach:
a. poprawy jakości świadczonych usług,
b. udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania składane poprzez formularze www, 
c. analitycznych i statystycznych,
d. marketingowych. 

4. PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W związku z tym, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do danych osobowych, 
b. prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami. 

5. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ŻĄDAĆ WYKONANIA SWOICH PRAW
Jeśli państwo będą chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować w wybrany sposób: 
a. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
b. e-mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl.
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

6. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a. podmioty upoważnione do odbierania Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b. podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 
c. podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i które świadczą Usługi IT3,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

8. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)
Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.


Słownik:

1Współadministrator – podmiot, który z co najmniej jedynym innym Administratorem wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

2Grupa TAURON – wykaz podmiotów Grupy TAURON będących Współadministratorami dostępny jest na stronie https://www.tauron.pl/rodo/spolki-grupy (z wyłączeniem podmiotów TAURON Dystrybucja oraz TAURON Dystrybucja Pomiary)

3Usługi IT - usługi IT stanowią narzędzia, które pozwalają realizować zdefiniowane procesy biznesowe oraz pozwalają na jednoczesną sprawną i szybką komunikację wielu osób zatrudnionych lub współpracujących w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT, a w efekcie zapewnia wymaganą współpracę pomiędzy osobami zatrudnionymi lub współpracującymi w Podmiotach Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT.